Loading...
DEMYLAB2017-06-01T17:52:49+00:00

Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB
to projekt skierowany do młodzieży w wieku w wieku 13-19 lat.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwijanie świadomego uczestnictwa młodych mieszkańców w życiu społecznym poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności. 

Istotą projektu jest wypracowanie pomysłów na projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel.

Naszym zamiarem jest rozbudzić wśród młodzieży ciekawość związaną z chęcią zrozumienia mechanizmów otaczającej rzeczywistości i znalezienia w sobie samych możliwości sprawnego i efektywnego reagowania na problemy i potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu oraz zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych.

Junior Demokracji

Główną osią projektu jest konkurs „Junior Demokracji” na opracowanie przez młodzież pomysłów na projekty społeczne. Zgłaszane przez młodzież projekty mają odpowiadać na potrzeby młodych ludzi lub – szerzej – lokalnych społeczności.

W konkursie uczestniczą 3-5 osobowe zespoły młodzieżowe. Każdy zespół pracuje nad pomysłem na projekt społeczny pod mentorską (mistrzowską) opieką osoby dorosłej – bądź to jednego z rodziców, bądź to przedstawiciela lokalnej organizacji pozarządowej, bądź to nauczyciela, bądź to innego lokalnego lidera.

Wśród zgłaszanych projektów społecznych premiowane są takie, które zajmują się problemem dotąd nie dostrzeganym w środowisku lokalnym oraz które włączają w ich rozwiązanie pozyskanych partnerów (interesariuszy) w postaci np. szkoły, lokalnej organizacji pozarządowej, władz samorządowych gmin, domu kultury, straży pożarnej, grupy liderów lokalnych, parafii itp.

Najciekawsze, czyli najcelniejsze rozwiązania zaproponowane przez młodych ludzi  są wyróżniane m.in. w postaci promocji zespołów i ich projektów oraz nagród rzeczowych i pieniężnych na wdrożenie projektu w życie.

Warsztaty i szkolenia

Realizacja konkursu jest wsparta akcjami edukacyjnymi w celu dostarczenia młodzieży odpowiedniej wiedzy i umiejętności w procesie tworzenia projektów społecznych. Są to:

  • Warsztaty „Search Research” – ich celem jest uzyskanie przez młodzież praktycznych umiejętności pracy nad projektem. Udział w warsztatach pomaga młodzieży wypracować konkretne pomysły na projekty.

  • Warsztaty „Crowdfunding – czyli jak skutecznie „sprzedać” swój pomysł społeczności?” – mają na celu przekazanie wiedzy nt. alternatywnego finansowania społecznościowego ciekawych projektów społecznych, kulturalnych jakim jest crowdfunding oraz praktycznych umiejętności w przygotowaniu krótkiej 1-minutowej prezentacji promocyjnej projektu w sposób atrakcyjnych dla odbiorcy społecznościowego.

Organizatorzy w ramach projektu proponują także szkolenie dla dorosłych opiekunów zespołów młodzieżowych „Animator w kreowaniu inicjatyw lokalnych”, które wyjaśnia rolę opiekuna w procesie tworzenia projektu przez młodzież, wyposaża opiekunów w narzędzia pracy z młodzieżą.

Sponsor I edycji Konkursu

Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy I edycji Konkursu

Patronat nad konkursem objął Starosta Krakowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Opieka medialna: TVP 3.

Font Resize